Diagnosis: Discitis – osteomyelitis

Modality: MRI

Source: RadsWiki